Vores psykosociale ramme

Vi arbejder med at den enkelte beboer skal blive aktør i egen og fælles tilværelse jf.tilværelsespsykologiens greb om tilværelsen (GOT). Det Psykosociale arbejdsgrundlag på Østre Gasværk hedder:

Tilværelsespsykologiens Greb om tilværelsen (GOT): Det handler om at udvikle og danne tilværelseskompetencer – øge grebet om tilværelsen - hos vores beboere, så en potentiel, truende eller effektiv social eksklusion vendes til en holdbar og varig inklusion.

Vi arbejder med følgende: (1) Efter GOT-forløbet / perioden på Østre Gasværk vil der være en signifikant øgning af den enkelte beboers tilværelseskompetencer – bl.a. målt med assessmentredskabet TPGgot. (2) Erhvervelsen af tilværelseskompetencerne via GOT vil resultere i flere hele dage med fravær af eller lettere symptomer og et alment funktionsniveau indenfor normalområdet; dette bliver testet og scoret med WHOqol.​

Definitioner og forklaringer: Der findes to grundproblemstillinger ved dette at være socialt udsat: (1) Fører tilegnelsen af tilværelseskompetencer, hvormed socialt udsatte selv bestræber sig på at få et meningsfuldt greb om tilværelsen,

mod forbedrede sociale forhold eller tværtimod mod yderligere social udsathed? Udenlandske studier, for eksempel Nyklícek et al. 2010 og van der Gaag 2011, har påvist, at forløb, der bedrer sociale kompetencer og forståelse for egen situation, har gode omkostningseffektive resultater med hensyn til trivsel og symptomer. (2) Den anden grundproblemstilling fremgår af følgende definition af social udsathed: Socialt udsatte mennesker (a) har svære sociale, fysiske og psykiske problemer, som de (b) ikke selv kan løse, og (c) som de har svært ved eller slet ikke kan modtage den hjælpende sociale indsats til, og (d) som placerer dem midt mellem bevægelser mod social eksklusion og inklusion. ”Grebet om tilværelsen” (GOT) adresserer på en tydelig måde problemet med at kunne modtage hjælp, ved at identificere og styrke den udsattes egne almenmenneskelige kompetencer.

Hvad er det – de ti tilværelseskompetencer: Kan et øget greb om tilværelsen hjælpe til psykologisk og socialt at overvinde vedvarende symptomer og forbedre graden af ​​den normale funktion i dagligdagen, som at tilvejebringe mulighederne, evnerne og viljen, til at kunne løse de tilværelsesopgaver (se nedenstående boks), deltagerne hele tiden stilles overfor:​

​Positionerende greb om

tilværelsen

- om at deltage

​Tre tilværelsesopgaver, der drejer

sig om:

·​at være en del af nære netværk

·​at have styr på rammerne om og interesserne i sin tilværelse

·​at kunne deltage i noget, der rækker ud over eget privatliv

​Reflekterende greb om

tilværelsen

- om at evaluere

​Tre tilværelsesopgaver, der drejer

sig om:

·​at kunne være til stede

·​at vurdere nytten af det man foretager sig i forhold til sine mål

·​at vurdere om det man foretager sig er i orden og ok i forhold til normer og værdier

​Perspektiverende greb om

tilværelsen

- om at mentalisere

​Fire tilværelsesopgaver, der drejer

sig om:

·​at sætte sig ind i hvad andre tænker, føler og vil

·​at mærke efter hvad man selv gerne vil

·​at forstå hensigterne i de systemer man indgår i

·​i det hele taget at kunne være opmærksom på sine omgivelser

Hvordan vi danner, udvikler og behandler: Greb om tilværelsen er et standardiseret forløb, der inkluderer 12 ’sessioner’. Den første session består af en generel introduktion, samt et tilværelsespsykologisk assessment med assessmentredskabet TPGgot (typisk lige efter indflytning). I de følgende 10 sessioner arbejdes der med de 10 tilværelsestematikker – hver enkelt session / tema strækker sig over længere tid; om der kan arbejdes med flere temaer ad gangen, samt at der kan arbejdes med det samme tema på forskellige tidspunkter. I et hvert samspil introduceres der til tilværelsestematikken, det undersøges hvordan det helt konkret står til med denne tematik og der udformes øvelser og opgaver i den pågældende tematik, som deltageren kan arbejde med. I forbindelse med udflytning udføres igen et assessment med TPGgot med henblik på at kunne pege på forandringer i grebet om tilværelsen - og dermed fås også et effektmål med henblik på evidenspåvisning. Assessmentet gennemføres med spørgeskemaer og de tilværelsespsykologiske forløb er gennem en række strukturerede samtaler, øvelser og daglige gøremål. Assessment af 1) fravær af eller lettere symptomer og 2) normal social funktion undersøges med WHOqol. Disse assessments- og vurderingsredskaber anvendes i første og sidste session med henblik på en yderligere evidenspåvisning.

Hvilke resultater giver det: Det primære effektmål vil blive hele dage med fravær af eller lettere symptomer og et alment funktionsniveau indenfor normalområdet, som deltagerne opnår via et øget GOT. Disse resultater og informationer vil danne grundlaget for de tilbagemeldinger, der gives til beboernes hjemkommuner.

Tværfaglighed
Det er et tværfagligt behandlingsarbejde, der under supervision udføres af ”miljøpersonalet” og koordineres med det øvrige behandlingsarbejde. ”Miljøpersonalet” består hovedsageligt af pædagoger mens det øvrige behandlingsarbejde udføres af vores psykolog og terapeut.​

Da majoriteten af de unge vi arbejder med har psykiatriske diagnoser deltager vores psykiater også i det tværfaglige behandlingsarbejde, hvor behandlingsplanerne for opholdet for de unge udarbejdes.​

Vores daglige miljø i bofællesskaberne benyttes som et terapeutisk værktøj. Vores bofællesskabers fysiske rammer, det daglige samvær, aktiviteter, ansvarsområder og rutiner tjener alle til de behandlingsmæssige formål.


Blandingmodel og nul tolerance

Modsat mange andre døgninstitutioner arbejder vi med en blandet beboergruppe. Vi har en grundig visitation og gør meget ud af, at sammensætte vores bofællesskaber med personer der har forskellige problemstillinger. Nogen med én psykisk lidelse, andre med en anden, og igen andre hvor misbruget fylder meget. Vores erfaringer viser, at den blandede sammensætning giver en række fordele, bl.a. et bedre udgangspunkt for en personlig identitet, frem for den gruppebaserede, negative afvigeridentitet.

På Østre Gasværk har vi længe haft nul tolerance overfor stoffer og alkohol, hvilket betyder at man hverken må indtage stoffer/alkohol eller være påvirket  på Østre Gasværk. Indtag af alkohol uden for Østre Gasværk faciliteres af personalet.

Horisont
Den generelle behandlingstid på Østre Gasværk er fra ca. 1- 3 år, hvilket omfatter døgnbehandling i bofællesskab og i udslusningsbofællesskab eventuelt efterfulgt af ambulant udslusning.

De overordnede behandlingsmål omhandler psykisk afklaring og stabilisering og for de flestes vedkommende selvforsørgelse og uafhængighed af overførselsindkomst på længere sigt. Den enkelte indgår således også i afklaring i forhold til uddannelse/beskæftigelse.​

​Kontakt os

​Kontakt os

Har du spørgsmål eller ønsker du at komme i kontakt med os?

Bliv ringet op

Lad en af vores erfarne medarbejdere kontakte dig, hvis du vil vide mere eller har spørgsmål.

​Bofællesskabet

​Mød os

Vi afholder løbende møder for eksisterende og potentielle samarbejdspartnere. Her er der et fagligt indslag, mulighed for at møde os og se de fysiske rammer vi arbejder i.

Kort om Østre Gasværk

Østre Gasværks arbejde tager udgangspunkt i at hjælpe vores tilknyttede borgere ind i en udvikling, hvor de kan tage vare på sig selv, rumme problematiske følelser og udvikle sociale kompetencer så de kan begå sig i sociale sammenhænge.

Læs mere om Østre Gasværk

Fonden Østre Gasværk

Adresse: Carl Nielsens Allé 19, 1. sal
Postkode: DK – 2100 København Ø

Telefon: ​+45 39 29 73 21

E-mail: info@oestregasvaerk.dk

CVR-nummer: 29111049

EAN: 5790001718879​